INI-303/22

Objava sklica skupščine in ločenega zasedanja prednostnih delničarjev – INI-303/22

PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Objava sklica skupščine in ločenega zasedanja prednostnih delničarjev

Na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, uprava družbe SKUPINA PRVA, d.d.:


sklicuje

25. REDNO SEJO SKUPŠČINE SKUPINE PRVA D.D.


in


LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA B SKUPINE PRVA D.D.ki bo 17. junija 2022 v prostorih družbe SKUPINA PRVA, d.d., na Fajfarjevi ulici 33, 1000 Ljubljana. Sklic skupščine bo objavljen tudi na spletni strani AJPES.


Na poslovnem naslovu družbe Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana so v tajništvu družbe vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine od 10.00 do 14.00 ure dostopni:


• sklic skupščine,


• gradivo za skupščino,


• obrazložitev točk dnevnega reda o katerih bo odločala skupščina na podlagi sklica skupščine iz prve alineje,


• letno poročilo družbe za leto 2021 in poročilo nadzornega sveta,


• poročilo o prejemkih članov vodenja in nadzora


• politika prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe Skupina Prva, d.d.


• poročilo o odsvajanju lastnih delnic


• izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1.


 

Pripeti dokumenti:
 Sklic skupščine,
 Sklic ločenega zasedanja prednostnih delničarjev,
 Utemeljitev predlogov,
 Pojasnilo za delničarje,
 Obrazec prijave in pooblastilo za redne delničarje,
 Obrazec prijave in pooblastilo za prednostne delničarje,
 Politika prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe Skupina Prva, d.d.,
 Poročilo o odsvajanju lastnih delnic


2023 © PRVAGROUP.EU   |   IZDELAVA SPLETNE STRANI: KREATIVNA TOVARNA