INI-767/21

Obvestilo o sprejetih sklepih nadzornega sveta – INI-767/21

PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Obvestilo o sprejetih sklepih nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA D.D., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:


Nadzorni svet SKUPINE PRVE, d.d.. se je na svoji 60. redni seji dne 07.12.2021 med drugim seznanil:  • z izvajanjem sklepov prejšnje seje nadzornega sveta in potrdil zapisnik 59. redne seje nadzornega sveta,
  • s poročilom revizijske komisije in potrdil sprejete sklepe revizijske komisije,
  • s finančnim poročilom družbe Prva Group plc. in njenih hčerinskih družb za obdobje 1 – 9 2021,
  • s plani hčerinskih družb za obdobje 2022-2024.

Na isti seji so člani nadzornega sveta prav tako:  • sprejeli poslovni in konsolidiran plan družbe Prva Group plc. za obdobje 2022-2024,
  • dali soglasje k odsvojitvi lastnih delnic družbe z oznako PPDM,
  • določil termin naslednje seje nadzornega sveta.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Skupine Prva (www.prvagroup.eu) in sicer najmanj 5 let od datuma objave.


2022 © PRVAGROUP.EU   |   IZDELAVA SPLETNE STRANI: KREATIVNA TOVARNA