CNS-6/21

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico – CNS-6/21

PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, 149. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in veljavne zakonodaje družba SKUPINA PRVA, d.d., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana objavlja naslednjo nadzorovano informacijo.


Na dan 29.12.2021 je bilo v registru imetnikov delnic SKUPINA PRVA, d.d., ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba d.d.:  • skupno število vseh izdanih rednih delnic razreda A z oznako PPDM 291.484,
  • skupno število lastnih rednih delnic razreda A z oznako PPDM 18, oziroma 0,00618 % izdanih rednih delnic razreda A z oznako PPDM in
  • skupno število delnic (t.j. rednih delnic razreda A z oznako PPDM) z glasovalno pravico 291.466.

Družba ima sicer poleg rednih delnic razreda A z oznako PPDM izdane tudi prednostne delnice razreda B z oznako PPDT, katere pa njihovim imetnikom ne dajejo glasovalnih pravic.


Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe SKUPINA PRVA, d.d. (www.prvagroup.eu) in sicer najmanj 5 let od datuma objave.


2023 © PRVAGROUP.EU   |   IZDELAVA SPLETNE STRANI: KREATIVNA TOVARNA