INI-346/23

Objava sklica skupščine – INI-346/23

PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Objava sklica skupščine

Na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, uprava družbe SKUPINA PRVA, d.d.:


sklicuje

26. REDNO SEJO SKUPŠČINE SKUPINE PRVA D.D.ki bo 20. junija 2023 v prostorih družbe SKUPINA PRVA, d.d., na Fajfarjevi ulici 33, 1000 Ljubljana. Sklic skupščine bo objavljen tudi na spletni strani AJPES.


Na poslovnem naslovu družbe Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana so v tajništvu družbe vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine od 10.00 do 14.00 ure dostopni:


• sklic skupščine,


• gradivo za skupščino,


• obrazložitev točk dnevnega reda o katerih bo odločala skupščina na podlagi sklica skupščine iz prve alineje,


• letno poročilo družbe za leto 2022 in poročilo nadzornega sveta,


• poročilo o prejemkih članov vodenja in nadzora


• poročilo o pridobivanj lastnih delnic


• izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1.

Pripeti dokumenti:
 Sklic skupščine,
 Utemeljitev predlogov,
 Pojasnilo za delničarje,
 Obrazec prijave in pooblastilo za redne delničarje,
 Obrazec prijave in pooblastilo za prednostne delničarje,
 Poročilo o prejemkih za poslovno leto 2022,
 Poročilo o pregledu Poročila o prejemkih za poslovno leto 2022,
 Poročilo o pridobivanju lastnih delnic


2024 © PRVAGROUP.EU   |   IZDELAVA SPLETNE STRANI: KREATIVNA TOVARNA