INI-268/24

Obvestilo o sprejetih sklepih nadzornega sveta – INI-268/24

PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Obvestilo o sprejetih sklepih nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba PRVA GROUP PLC. – SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:


Na 66. redni seji nadzornega sveta, ki je potekala 08.05.2024, so člani nadzornega sveta:  • potrdili zapisnik prejšnje seje nadzornega sveta,
  • se seznanili z letnim in rednim poročilom revizijske komisije in potrdili sprejete sklepe revizijske komisije,
  • sprejeli konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2023 ter poročilo o odnosih do povezanih družb za leto 2023,
  • se seznanili s finančnim poročilom družbe in njenih hčerinskih družb za obdobje 1 – 3 2024,
  • sprejeli poročilo nadzornega sveta za poslovno leto 2023,
  • podali predlog skupščini družbe za imenovanje novih članov nadzornega sveta in imenovali nove člane revizijske komisije za naslednji štiriletni mandat, od 17.06.2024 dalje,
  • potrdili predlog sklica skupščine,
  • izdali soglasje upravi za imenovanje prokurista od 1.9.2024 dalje,
  • določili termin naslednje seje nadzornega sveta.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe www.prvagroup.eu in sicer za obdobje najmanj 5 let.


2024 © PRVAGROUP.EU   |   IZDELAVA SPLETNE STRANI: KREATIVNA TOVARNA